ស្នេហ៍ស្មោះអស់ពីដួងចិត្ត Sneh Smos Os Pi Doung Chit 2007 - Rak Nee Hua Jai Rao Jong

ស្នេហ៍ស្មោះអស់ពីដួងចិត្ត Sneh Smos Os Pi Doung Chit 2007 - Rak Nee Hua Jai Rao Jong

{year}=2007{type}=Thai {completed} {episode}=EP.28End

Welcome to Boreyfilm.com | SrokKhmer | Khmer Movie | khmer drama | video4khmer | Kolabkhmer | Phumikhmer | Roscheat | KhFullHD | ONE Legend | sweetdrama | Kisskh | Khmer Avenue | Best Drama  

Thank You For Watching
[id] 1 ;//ok.ru/videoembed/ 3044815145572 | 2 ;//ok.ru/videoembed/ 3044815211108 | 3 ;//ok.ru/videoembed/ 3044815473252 | 4 ;//ok.ru/videoembed/ 3044815538788 | 5 ;//ok.ru/videoembed/ 1791965792868 | 6 ;//ok.ru/videoembed/ 1791965858404 | 7 ;//ok.ru/videoembed/ 1791968348772 | 8 ;//ok.ru/videoembed/ 1791968414308 | 9 ;//ok.ru/videoembed/ 1791968545380 | 10 ;//ok.ru/videoembed/ 1791968610916 | 11 ;//ok.ru/videoembed/ 1791968676452 | 12 ;//ok.ru/videoembed/ 1791968741988 | 13 ;//ok.ru/videoembed/ 1791968807524 | 14 ;//ok.ru/videoembed/ 1791968873060 | 15 ;//ok.ru/videoembed/ 1791969004132 | 16 ;//ok.ru/videoembed/ 1791969135204 | 17 ;//ok.ru/videoembed/ 1800528857700 | 18 ;//ok.ru/videoembed/ 1800528923236 | 19 ;//ok.ru/videoembed/ 1800528988772 | 20 ;//ok.ru/videoembed/ 1800529054308 | 21 ;//ok.ru/videoembed/ 1800529250916 | 22 ;//ok.ru/videoembed/ 1800529316452 | 23 ;//ok.ru/videoembed/ 1800529447524 | 24 ;//ok.ru/videoembed/ 1800535411300 | 25 ;//ok.ru/videoembed/ 1800535476836 | 26 ;//ok.ru/videoembed/ 1800535542372 | 27 ;//ok.ru/videoembed/ 1800535607908 | 28 ;//ok.ru/videoembed/ 1800535804516 | [/id]

Storyline: Phuwanai is the only son of Dr.Phutas, a geologist. He worked as a photographer for a feature magazine in USA. After being away from Thailand for so long, he goes back for a vacation. He vacations in Krabi and borrows a boat to go out to the sea for squid fishing at night. Ravinna, is a famous model. She comes to see her mother who called her to see her in the yacht in the sea. Ravinna doesn't know that her mother sold her to a man Buang Suang because she wants the money for gambling. In the yacht, BuangSuang tries to rape Ravinna but she jumps into the sea to get away from him. She swims and sees Phuwanai's boat, so she tries to get in to his boat, and it ends up collapsing, leaving them both stranded in the middle of the ocean. They both float to a deserted island and try to figure out how to get back home all the while fighting and bickering with each other...

  • Native Title: ស្នេហ៍ស្មោះអស់ពីដួងចិត្ត Sneh Smos Os Pi Doung Chit 2007 កោះផ្ដើមស្នេហ៍ Kos Pdeum Sneh, Rak Nee Hua Jai Rao Jong รักนี้หัวใจเราจอง This Love Belongs To Our Hearts , Sneah Smoss Oss Pbe Doung Jet , This Heart Of Mine
  • Country of origin: Thailand
  • Episodes: 28END
  • Aired: 2007
  • Duration: 38 min

We are Happy for share all video and movie for you free watch

Comment